گروه نرم افزاری آسمان

کتاب دوم (خروج) فهرست
کتاب شِمُوت-پاراشای شِمُو
شِمُوت-فصل دوم
شِمُوت-فصل سوم
شِمُوت -فصل چهارم
شِمُوت-فصل پنجم
شِمُوت-فصل ششم
وائِرا-فصل هفتم
وائِرا-فصل هشتم
وائِرا-فصل نهم
پاراشاي بُو-فصل دهم
بُو-فصل يازدهم
بُو-فصل دوازدهم
بُو-فصل سيزدهم
بِشَلَح-فصل چهاردهم
بِشَلَح-فصل پانزدهم
بِشَلَح-فصل شانزدهم
بِشَلَح-فصل هفدهم
پاراشاي ييترُو-فصل هجدهم
ييترُو-فصل نوزدهم
ييترُو-فصل بيستم
پاراشاي ميشپاطيم-فصل بيست
ميشپاطيم-فصل بيست و دوم
ميشپاطيم-فصل بيست و سوم
ميشپاطيم-فصل بيست و چهارم
پاراشاي تِروما-فصل بيست و
تِروما-فصل بيست و ششم
تِروما-فصل بيست و هفتم
تِصَوِه- فصل بيست و هشتم
تِصَوِه-فصل بيست و نهم
تِصَوِه-فصل سي‌ام
كي‌تيسا-فصل سي و يكم
كي‌تيسا-فصل سي و دوم
كي‌تيسا-فصل سي و سوم
كي‌تيسا-فصل سي و چهارم
پاراشاي وَيَقهِل-فصل سي و
وَيَقهِل-فصل سي و ششم
وَيَقهِل-فصل سي و هفتم
وَيَقهِل-فصل سي و هشتم
پِقودِي-فصل سي و نهم
پِقودِي-فصل چهلم