دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

گروه نرم افزاری آسمان

گروه نرم افزاری آسمان

پیشگفتار
کتاب اول (پیدایش) فهرست
برشیت - فصل اول پاراشای برش
بِرِشيت – فصل دوم
بِرِشيت-فصل سوم
بِرِشيت-فصل چهارم
بِرِشيت-فصل پنجم
_
نُوئَح (نوح)-فصل هفتم
نُوئَح (نوح)-فصل هشتم
نُوئَح (نوح)-فصل نهم
نُوئَح (نوح)-فصل دهم
نُوئَح (نوح)-فصل يازدهم
پاراشاي لِخ‌لِخا-فصل دواز
لِخ‌لِخا-فصل سيزدهم
لِخ‌لِخا-فصل چهاردهم
لِخ‌لِخا-فصل پانزدهم
لِخ‌لِخا-فصل شانزدهم
لِخ‌لِخا-فصل هفدهم
پاراشاي وَیِرا-فصل هيجدهم
وَیِرا- فصل نوزدهم
وَیِرا-فصل بيستم
وَیِرا-فصل بيست و يكم
وَیِرا-فصل بيست و دوم
پاراشاي حَيه سارا-فصل بيست
حَيه سارا-فصل بيست و چهارم
حَيه سارا-فصل بيست و پنجم
تُولدُوت-فصل بيست و ششم
تُولدُوت-فصل بيست و هفتم
تُولدُوت- فصل بيست و هشتم
وَيِصِه -فصل بيست و نهم
وَيِصِه-فصل سي‌ام
وَيِصِه-فصل سي و يكم
وَيِصِه-فصل سي و دوم
وَييشلَح-فصل سي و سوم
وَييشلَح-فصل سي و چهارم
وَييشلَح-فصل سي و پنجم
وَييشلَح-فصل سي و ششم
پاراشاي وَيِشِو-فصل سي و ه
وَيِشِو-فصل سي و هشتم
وَيِشِو-فصل سي و نهم
وَيِشِو-فصل چهلم
پاراشاي ميقِص-فصل چهل و يكم
ميقِص-فصل چهل و دوم
ميقِص-فصل چهل و سوم
ميقِص-فصل چهل و چهارم
وَييگَش-فصل چهل و پنجم
وَييگَش-فصل چهل و ششم
وَييگَش-فصل چهل و هفتم
وَيِحي-فصل چهل و هشتم
وَيِحي-فصل چهل و نهم
وَيِحي-فصل پنجاهم