گروه نرم افزاری آسمان

کتاب اول برشیت (آفرینش) ف
جلد دوم شموت (خروج) فهرست
جلد سوم وَییقرا (لاویان)
جلد چهارم بمیدبار (اعداد)
جلد پنجم دواریم (تثنیه) ف
شخصات پنج کتاب مقدس فهرست