گروه نرم افزاری آسمان

بخش ۱ - پادشاهی یزدگرد هجده
بخش ۲ - پادشاهی هرمز یک سال
بخش ۳ - پادشاهی پیروز بیست
بخش ۴ - پادشاهی بلاش پیروز
بخش ۱ - پادشاهی قباد چهل و س
بخش ۲ - داستان مزدک با قباد
پادشاهی کسری نوشین روان چه
بخش ۲ - داستان نوش‌زاد با ک
بخش ۳ - داستان بوزرجمهر
بخش ۴ - داستان مهبود با زرو
بخش ۵ - رزم خاقان چین با هیت
بخش ۶ - داستان درنهادن شطرنج
بخش ۷ - داستان طلخند و گو
بخش ۸ - داستان کلیله ودمنه
بخش ۹ - داستان کسری با بوزر
بخش ۱۰ - نامه کسری به هرمزد
بخش ۱۱ - سخن پرسیدن موبد از
بخش ۱۲ - وفات یافتن قیصر رو
پادشاهی هرمزد دوازده سال ب
بخش2
بخش3
بخش4
بخش5
بخش6
بخش7
بخش8
بخش9
بخش10
پادشاهی خسرو پرویزبخش1
بخش2
بخش3
بخش4
بخش5
بخش6
بخش7
بخش8
بخش9
بخش10
بخش11
بخش12
بخش13
بخش14
بخش15
بخش16
بخش17
بخش18
بخش19
بخش20
بخش21
بخش22
بخش23
بخش24
بخش25
بخش26
بخش27
بخش28
بخش29
بخش30
بخش31
بخش32
بخش33
بخش34
بخش35
بخش36
بخش37
بخش38
بخش39
بخش40
بخش41
بخش42
بخش43
بخش44
بخش45
بخش46
بخش47
بخش48
بخش49
بخش50
بخش51
بخش52
بخش53
بخش54
بخش55
بخش56
بخش57
بخش58
بخش59
بخش60
بخش61
بخش62
بخش63
بخش64
بخش65 گفتار اندر داستان خسر
بخش66
بخش67
بخش68
بخش69
بخش70
بخش71
بخش72
بخش73
بخش74
بخش75
بخش76
پادشاهی شیرویه بخش2
بخش3
بخش4
بخش5
بخش6
پادشاهی اردشیر شیروی بخش1
بخش2
پادشاهی فرایین....
پادشاهی پوران دخت
پادشاهی آزرم دخت
پادشاهی فرخ زاد
پادشاهی یزدگرد بخش1
بخش2
بخش3
بخش4
بخش5
بخش6
بخش7
بخش8
بخش9
بخش10
بخش11
بخش12
بخش13
بخش14
بخش15
بخش16
بخش17