گروه نرم افزاری آسمان


تپه عبدالحسين -هزاره دهم تا هشتم پيش از ميلاد


اين تپه باستاني در نزديكي نهاوند قرار دارد.ساكنان اوليه اين تپه فاقد معماري خاصي بودند و به صورت گذرا در اين محل زندگي ميكردند. آنها در زمين حفره هايي ايجاد ميكردند وديوارهاي داخلي آنرا گل اندود ميكردند.در اين چاله ها بذر پسته،گندم و تعدادي قلوه سنگ كشف شد.دوره بعدي زندگي خانه هايي مربع شكل ساخته است كه داخل آنها تنور نيز وجود داشته است و ديوارها از خشت ساخته شده است. ابزارهاي زيادي در اين تپه كشف شد كه اكثرا از سنگ ساخته شده بودند.پيكان،رنده،خراشنده،تيغه داس، تيغهاي هلالي،تراشه ها و ابزارهاي متفاوت ديگر،دسته هاون،سنگهاي ساب،هاون سنگي،ظروف سنگي و غيره از اشيايي هستند كه در اين تپه كشف شده اند. همچنين اشياي گلي متعدد و پيكركهاي به شكل حيوان و انسان كه از گل ساخته شده بودند نيز در اين محل ديده شده اند. اشياي استخواني از استخوان بز،گوسفند،گوزن،گرگ،گراز و پلنگ شاخته شده بودند. قبر ها نيز در زير خانه ها قرار داشت.در قبور اشياي منزل و تزييني قرار ميدادند. زندگي در اين تپه در بين سالهاي 9000پ م تا 7800پ م بوده است