گروه نرم افزاری آسمان


تپه سراب -هزاره دوازدهم تا دهم پيش از ميلاد


اين تپه باستاني در 7كيلومتري شمال شرق كرمانشاه واقع است. اين تپه در سال 1338 حفاري شده است.سفالهاي موجود در منطقه از نوع قرمز ساده،با نقوش بچه قورباغه اي و سفال نخودي داغدار هستند.مهره ظروف،دستبند،وسايل آشپزخانه سنگي در حفاريهاي مختلف به دست آمده است. در ميان اين اشياي سنگي پيكركهاي گلي بسياري از انسان و حيوان كشف شده است كه يكي از آنها به نام ونوس سراب از شهرت جهاني بر خوردار است..مجموعا 797 پيكرك حيواني به دست آمده است. آنها را ميتوان به سه دسته تقسيم كرد :سگهاي با دم خميده،خوكهاوگرازها و حيوانات شاخدار. همچنين تعداد650پيكرك انسان در اين محل كشف شد كه 18 عدد مرد و بقيه زن بودند. به گفته بريدوود كه در اين منطقه مطالعات زيادي كرده است تاريخ نگاري اين تپه بين 11000پ م تا 9000پ م ميباشد .سه نمونه آزمايش كربن14 سالهاي حدود شش هزار پ م را نشان ميدهد


تصويري از يك گراز وحشي سفالي -7000 سال پيش
تصويري از هيكل يك زن سفالي-7000 سال پيش