گروه نرم افزاری آسمان


تپه يحيي -هزاره پنجم-دوره استقرار در روستا


اين تپه در دره سوغون در 30 كيلومتري شمال شرق دولت آباد در جنوب كرمان قرار دارد. آثار اين تپه از دوره استقرار در روسوها تا دوره هاي بعدي زندگي آدمي است.ديوارهايي كه از دل خاك بيرون آمدند اندود قرمز رنگ داشتند. اين ديوارها از خشت ساخته شده بودند. كف اتاقها نيز اندود كاهگل داشته است. سفالهاي اين منطقه با دست ساخته شده بودند. آنها ساده يا منقوش بودند. 63 عدد تيغه سنگ چخماخي تعدادي درفش،دسته هاون،هاون، كاسه سنگي، اشيايي ساخته شده از سنگ مرمر، مهره هايي از صدف و فيروزه، پيكركهاي از سنگ و گل و سلاح از اين منطقه پيدا شده است. آزمايشات كربن ساليابي مواد باقي مانده از اين تپه 4302 پ م را نشان ميدهد
آثار كشف شده در تپه يحيي- موزه ملي ايران
آثار كشف شده در تپه يحيي- موزه ملي ايران
نمونه خط- آثار كشف شده در تپه يحيي- موزه ملي ايران
نمونه خط- آثار كشف شده در تپه يحيي- موزه ملي ايران
آثار كشف شده در تپه يحيي- موزه ملي ايران
آثار كشف شده در تپه يحيي- موزه ملي ايران
آثار كشف شده در تپه يحيي- موزه ملي ايران
آثار كشف شده در تپه يحيي- موزه ملي ايران