گروه نرم افزاری آسمان


تپه تولايي -سوزياناي عتيق


اين تپه باستاني در 15 كيلومتري جنوب انديمشك قرار داردو در حوزه رودخانه دز واقع شده است.در كنار اين تپه كانال آبي از دوره ساسانيان قرار دارد. در برخي گمانه ها قلوه سنگهاي منظمي كه روي زمين ريخته شده بودند كشف شد و احتمالا در اين محل چادر اهالي پهن بوده است.از اين محل اشياي گوناگوني به دست آمده است.سوتهاي گلي،سر دوك،پيكركهاي به شكل انسان،دسته هاون،هاون،فلاخن هاي گلي،ساطور،صفحات مدور گلي،گلوله هاي كوچك سنگي و مانند اينها. به دليل فرصت زماني محدود براي حفاري در اين منطقه اطلاعات زيادي از اين منطقه باستاني نداريم.ساكنان تپه موقتي در اينجا زندگي ميكردند و در چادر ساكن بوده اند. سفالهاي مكشوفه متعلق به دوره سوزياناي عتيق ميباشند
اوایل هزاره هفتم پیش از میلاد- موزه ملی ایران