گروه نرم افزاری آسمان


ياريم تپه -نوسنگي تا عصر آهن


اين تپه باستاني در 9 كيلومتري جنوب گنبد كاووس قرار دارد.رودخانه قره سو از شمال تپه ميگذرد و تمامي قسمت شمالي آنرا شسته است. بقاياي به دست آمده از اين تپه حداكثر به دوره نوسنگي حدود هزاره پنجم پ م ميرسد. اين تپه آثار معماري نيز دارد كه در آنها ديوارها از خشت تشكيل شده اند و كف از خاك كوبيده،سفالهاي به دست آمده به پنج گروه تقسيم ميشوند.سفالهاي دوره نوسنگي كه دست ساز هستند،سفالهاي قرمز،سفالهاي خاكستري،نارنجي وقرمز پارتي.در دوره نو سنگي ساكنان اين تپه اجساد را در زير خانه هاي خود دفن ميكردند و پس از دوره آهن اجساد خود را در بيرون از خانه ها در گورستاني كنار تپه دفن ميكردند