گروه نرم افزاری آسمان


ري باستان


ري يا رگا از شهرهاي تاريخي ايران است.مركز ري باستان درپاي صخره اي به نام چشمه علي بوده كه سرچشمه نهرسورن بوده است .در اين منطقه كاوشهاي باستان شناساني همچون دكتر اشميت تمدني6000ساله را نمايان كرده است.بر كوه نقاره خانه آثار قلعه اي باستاني ديده ميشود كه در محوطه كارخانه سيمان قرار دارد. و تا همين اواخر استودانهايي در اطراف آن وجود داشته است. ادوات سنگي و استخواني متعددي در ناحيه چشمه علي پيدا شده است كه نشان از پيشرفته بودن مردم آن زمان در صنعت و هنر دارد. بر تپه ميل آتشگاهي وجود دارد كه به دوران ساسانيان تعلق دارد. حفاريهاي اين منطقه توسط دمورگان انجام شده است. همچنين تپه چال ترخان ،تپه مرتضي كرد و تپه هاي بسياري در محدوده ري قرار دارند كه چند هزار سال تمدن در دل آنها خوابيده است.

آتشكده ري

درتاريخ طبري ميخوانيم -به ري آتشگاهي بود كه از آن قديم تر نبود- همچنين در تاريخ طبري يزدگردسوم پس از شكست از حلوان به ري آمد و آتش مقدس را برداشت و به مرو رفت
مسعودي نيز در مروج الذهب احداث آتشكده ري را به فريدون نسبت ميدهد. او ميگويد آتشكده ري قبل از ظهور زرتشت وجود داشته است.ري قبل از زرتشت هم شهري مذهبي بوده است و چون اعراب در فتح ري با مردم آنجا صلح كردند آتشكده را باقي گذاشتند

چشمه علي

از ديگر آثار باستاني ري دژ رشكان است كه به دوره اشكانيان تعلق دارد. بقاياي آثار دژ رشكان در سوي غربي كوه سرسره در محدوده كارخانه گليسيرين قرار دارد. در غرب قلعه آثار حمام، در شرق آن استخر، در جنوب آثار خندق ديده ميشود. بر روي باروها سوراخهايي براي تير اندازي تعبيه شده است.گورستاني باستاني نيز در كنار آن قرار دارد. در شرق كارخانه سيمان چند چهار ضلعي سنگي به چشم مي خورد كه سوراخي در وسط دارند و هر ضلع آن 4 متر است. مورد استفاده آن براي ما مشخص نيست.سراسر كوه شمالي ري گورستان است و استودانهايي در آن ديده ميشود.ابو دلف نقل كرده عرب آثار بسياري از ري خراب كرد ولي به گورستانها كاري نداشت .در ضمن علاوه بر گورهاي باستاني گورهايي از عهد ديلميان ،آل بويه ،سلجوقيان و غيره ديده ميشود ،مانند منطقه اي به نام تپه گبري قبرستان پيش از اسلام بوده است و اين تپه هم اكنون همچون قلعه اي ديده ميشود ،البته اكنون به دليل كمبود زمين در اطراف ري نزديكي به حرم عبدالعظيم مورد استفاده انبار آستان قدس رضوي قرار گرفته است!!! در اين منطقه در حفاريهاي سال1300 پارچه هاي ابريشمي از عهد ديلميان از دل خاك بيرون آورده شد.


قلعه گبري

هرمز پسر يزدگرد دوم و سه تن از خاندان او توسط فيروز در ري به قتل رسيدند.اين احتمال ميرود كه در بي بي شهربانو مقبره دختريزدگرد سوم نيز قرار داشته باشد. در شمال چشمه علي آثاري از باروي ري ديده ميشود كه متعلق به عهداشكانيان است. ظاهرا خانه حسن صباح نيز در محله قديمي روده در كوچه صوفي قرار داشته كه اكنون تخريب شده است. در كنار بقعه بي بي شهربانو دخمه بزرگي قرار دارد كه بي شباهت به معابد ميترايي نيست


حرم شاه عبدالعظيم

حرم عبدالعظيم يا روضه الشجره در ري قرار دارد. در روضه الشهدا ذكر شده است كه او را در اين محل پاي درخت سيبي دفن كرده اند. بقعه در اعصار مختلف مورد مرمت قرار گرفته است. ابتدا در عهد سلجوقي مجد الملك محمد براوستاني از وزيران شيعي مذهب بارگاهي نيكو ميسازد.شاه طهماسب نيز آنرا گسترده تر مي كند.در سال 944 قمري نيز ايوان حرم ساخته ميشود.ناصر الدين شاه ايوان را آينه كاري و گنبد را تذهيب مي كند.ضريح نقره از فتحعليشاه و آينه كاري ايوان جنوبي از اعتماد السلطنه است. قديمترين اثر اين بقعه صندوق عتيق آن است. در غرب حرم در مسجد هلاكو آرامگاه ناصر الدين شاه و در حرم مقبره رضا شاه قرار داشته است كه در اوايل انقلاب تخريب شده است
علامه مجلسي نوشته است كه حضرت عبدالعظيم به فرمان علي النقي در دوره خلافت المعنزالله از سامره از راه طبرستان! به ري آمد و در حدود سال 250 قمري چند سالي قبل از شهادت امام علي النقي فوت كرد و او را در زير درخت سيبي دفن كردند

قلعه گبري - درون قلعه گورستان پيش از اسلام و پس از اسلام قرار دارد
چشمه علي-برج و باروي اشكاني
سفال چشمه علي ري -هزاره پنجم پیش از میلاد
چشمه علي