گروه نرم افزاری آسمان


غار علي تپه -فرا پارينه سنگي


اين غار در نزديكي بهشهر كنار درياي خزر قرار دارد و نزديك غارهاي هوتو و كمربند است. در اين غار آثار دوران فرا پارينه سنگي نمايان شده است. كهن ترين آثار به دست آمده از اين غار همانند آثار موسوم به درياس كهن در شمال غرب اروپا است كه به حدود 10500 سال پيش تعلق دارند.60درصد چرندگان در اين سال در منطقه را غزالها و تنها 20درصد را بز و گوسفند تشكيل ميدادند. پس از اينكه كمي هوا گرمتر ميشود تعداد غزالها كمتر ميشود و حيواناتي همچون فوك،اسب،خوك وروباه هم به گوسفند و بز اضافه ميشوند. در حدود9300 سال پيش كه مصادف است با آخرين دوره يخبندان دوباره تعداد غزالها زياد ميشود و 9000سال پيش كه دوره يخبندان به اتمام ميرسد غار علي تپه براي هميشه متروك ميشود و ساكنان آن به دشتها سرازير ميشوند و فرهنگ فرا پارينه سنگي در اين منطقه به اتمام ميرسد