گروه نرم افزاری آسمان


غار آبي سهولان


اين غار آبي در 43كيلومتري شرق مهاباد قرار دارد و تشكيل آن به دوره دوم زمين شناسي بر ميگردد ولي در هيچ يك از كتب كردي و تركي نامي از آن برده نشده است وتنها ژاك دمورگان فرانسوي در كتاب خود به نام جغرافياي ايران در سالهاي 1892الي1896 از آن نام برده است. او به كمك اهالي محل با كلك غار را پيموده است و نقشه اي از آن تهيه كرد. درون غار سفالهاي اشكاني و پيه سوزهاي دوره ايلخاني كشف شده است
غار از دو بخش تشكيل شده است. بخش آبي آن از سه حوضچه تشكيل شده و عمق متوسط آن15متر است و عميق ترين محل آن31 متر عمق دارد.قنديلهايي كه از سقف آويزان شده اند بسيار ديدني هستند و برخي از آنها مانند حيوانات هستند و اهالي محل براي آنها اسم گذاشته اند.بخش ديگر قسمت خشكي غار است. در دوراني كه سربازان روس در اين منطقه مردم را قتل عام ميكردند مردم محل ماهها در اين غار زندگي كرده اند. حيوانات غار خفاش و كفتر هستند.خفاشها در جاهايي از غار كه نور نميگيرد به صورت خوشه وار زندگي ميكنند. نزديك غار چند قلعه وجود دارد كه قبلا به درون غار مرتبط بوده اند ولي به دليل زلزله هم اكنون راه ارتباطي آنها مسدود شده است
نمايي از غار سهولان -ديوار داخل غار
نمايي از غار سهولان -ديوار داخل غار
نمايي از غار سهولان