گروه نرم افزاری آسمان


کفشک زبان گاوی چهار خط


خلاصه:
موضوعات

1-نامگذاری
2-مشخصات کلی
3-زیستگاه
4-تغذیه
5-رابطه با دیگر موجودات
6-چگونگی زندگی
7-تولید مثل و زایمان
8-کاربرد برای انسان
9-شکار و انقراض

توضیحات:


1-نام گذاری

1-1-ریشه نام

1-2-نام گذاری در زبان های دیگر

نام انگلیسی : Four lined tonguesole
نام علمی : Cynoglossus bilineatus


2-مشخصات کلی

بدن پهن و کشیده شبیه زبان و چشم‌ها در طرف چپ بدن قرار دارند رنگ بدن در طرف چشم دار قهوه‌ای. روی سرپوش آبششی دارای یک لکه تیره نامنظم است و طرف بدون چشم سفید می‌باشد.
روی خط جانبی دارای ۸۵ فلس در طرف چشم دار بدن دارای ۲ خط جانبی است که ۱۲ تا ۱۳ عدد فلس با هم فاصله دارند که یکی در جهت بالایی و دیگری در وسط بدن وجود دارد.فلسهای طرف چشم دار شانه‌ای و در طرف بدون چشم مدور است.
دو عدد سوراخ بینی در طرف چشم دار ،یکی لوله ای واقع در لب بالایی در جلوی چشم پایینی و دیگری ساده و در بین چشمها قرار دارد در طرف بدون چشم سوراخ بینی قدامی لوله‌ای و سوراخ خلفی دارای یک لبه نیمه هلالی است. پرده‌های آبششی معمولا در زیر شکم به هم متصل و در سطح پشتی به کمربند شانه‌ای ملحق می‌شوند.


2-1-طول شاخ ها

2-2-طول عمر

2-3-تغذیه اصلی

2-4-زمان آغاز حیات بر روی زمین

2-5-محل زندگی

2-6-میانگین وزن

2-7-میانگین طول

حداکثر اندازه بدن ۳۵cmو به طور متوسط ۳۰cm است.


2-8-میاگین قد

2-9-طول دوره بارداری

2-10-میانگین زایمان در سال

2-11-تعداد دندان ها

دهان کوچک ،فک پایین هرگز برجسته نیست ،لبها ریشه ریشه یا کامل و دندانها در هر دو فک ریز و معمولا فقط در طرف بدون چشم رشد یافته است.


2-12-نوع زایمان(تخم گذار یا بچه زا)

2-13-طول بال ها

باله پشتی از نزدیک پوزه شروع شده و دارای ۱۰۵ شعاع نرم می‌باشد باله مخرجی دارای ۸۲ شعاع است و باله پشتی و مخرجی در عقب بدن با باله دمی یکی شده و فاقد باله سینه ای است.


2-14-تعداد پا ها

2-15-سرعت حرکت


3-زیستگاه

روی بسترهای گلی و شنی آبهای مناطق فلات قاره ،در اعماق کمتر از ۸۰ متر زیست می‌نماید.


3-1-زیست بوم ها

3-2-بهترین محل برای زندگی

3-3-کوچ

3-4-پراکندگی نژاد ها


4-تغذیه

تغذیه از بی‌مهره گان کفزی نظیر میگو،خرچنگهاو کرمهای دریایی صورت می‌گیرد.


4-1-غذا های اصلی

4-2-میزان مصرف غذا در هر روز

4-3-نحوه شکار

4-4-فصل شکار

5-رابطه با دیگر موجودات

5-1-شکار دیگر حیوانات

5-2-شکار توسط دیگر حیوانات

5-3-شکار توسط انسان

5-4-نگهداری توسط انسان

5-5-پرورش توسط انسان


6-چگونگی زندگی

6-1-(بصورت گله ای ,یا جفتی)ساختار زندگی

6-2-مراقبت از توله ها

6-3-دفاع از خود(نحوه دفاع از خود)


7-تولید مثل و زایمان

جزء ماهیان تخمگذار است.

7-1-نحوه تولید مثل

7-2-نحوه زایمان

7-3-دوره بارداری


8-کاربرد برای انسان

8-1-موارد استفاده انسان

8-2-پروش و نگهداری توسط انسان

8-3-ویژگی های خاص


9-شکار و انقزاض

9-1-دلایل شکار شدن

9-2-مهمترین دلایل انقراض

9-3-بیماری ها

9-4-انگل ها