گروه نرم افزاری آسمان


سوس ماهی (گیتار ماهی)


خلاصه:
موضوعات

1-نامگذاری
2-مشخصات کلی
3-زیستگاه
4-تغذیه
5-رابطه با دیگر موجودات
6-چگونگی زندگی
7-تولید مثل و زایمان
8-کاربرد برای انسان
9-شکار و انقراض

توضیحات:


1-نام گذاری

1-1-ریشه نام

1-2-نام گذاری در زبان های دیگر

نام انگلیسی : Guitar fish
نام علمی : Rhinobatus granuLatus


2-مشخصات کلی

بدن فشرده و سر پهن است
▪ باله‌ها: باله‌های سینه‌ای در جلو به دو طرف سر لحیم شده است. باله‌های سینه‌ای از پشت دهان ظاهر شده و زاویه حاده‌ای را بین لبه قدامی و سر تشکیل داده‌اند ،گوشه‌های خلفی آنها به باله‌های شکمی نمی‌رسد و شروع باله پشتی اول در مقابل و یا اندکی در جلو و موازات قاعده باله شکمی است و دارای۲ باله پشتی که دومین باله آنها خیلی عقب‌تر از باله‌های شکمی است و یکسری خار در طول خط میانی پشت دارند. دم کوتاه،مسطح و باله دمی به طور واضح دو شاخه با انتهای نوک تیز است.
▪ فلس: فاقد فلس است.
این ماهیان حد واسط کوسه و سپر ماهیان به شمار می‌آیند .قسمت جلویی بدن آنها شباهت زیادی به سپر ماهیان دارد. دهان و شکاف‌های آبششی در سطح شکمی قرار دارد.


2-1-طول شاخ ها

2-2-طول عمر

2-3-تغذیه اصلی

2-4-زمان آغاز حیات بر روی زمین

2-5-محل زندگی

2-6-میانگین وزن

2-7-میانگین طول

بیشینه درازای بدن در حدود ۲۵۰cm و طول استاندارد آن ۶۲cm است.


2-8-میاگین قد

2-9-طول دوره بارداری

2-10-میانگین زایمان در سال

2-11-تعداد دندان ها

دندانها سنگفرشی شکل است.پوزه دراز و مسطح در جلوی سر قرار دارد.


2-12-نوع زایمان(تخم گذار یا بچه زا)

تخمگذار زنده زا هستند.


2-13-طول بال ها

2-14-تعداد پا ها

2-15-سرعت حرکت


3-زیستگاه

در آبهای کم عمق خلیج‌ها و مصبها زندگی می‌کنند و ساکنین تنبل بستر دریاها هستند.


3-1-زیست بوم ها

سراسر خلیج فارس و دریای عمان ،اقیانوس هند و مجمع الجزایر مالایا و دریاهای گرمسیری تا معتدله دنیا


3-2-بهترین محل برای زندگی

3-3-کوچ

3-4-پراکندگی نژاد ها


4-تغذیه

از نرمتنان وسخت پوستان صورت می‌گیرد.


4-1-غذا های اصلی

4-2-میزان مصرف غذا در هر روز

4-3-نحوه شکار

4-4-فصل شکار

5-رابطه با دیگر موجودات

5-1-شکار دیگر حیوانات

5-2-شکار توسط دیگر حیوانات

5-3-شکار توسط انسان

5-4-نگهداری توسط انسان

5-5-پرورش توسط انسان


6-چگونگی زندگی

6-1-(بصورت گله ای ,یا جفتی)ساختار زندگی

6-2-مراقبت از توله ها

6-3-دفاع از خود(نحوه دفاع از خود)


7-تولید مثل و زایمان

7-1-نحوه تولید مثل

7-2-نحوه زایمان

7-3-دوره بارداری


8-کاربرد برای انسان

8-1-موارد استفاده انسان

8-2-پروش و نگهداری توسط انسان

8-3-ویژگی های خاص


9-شکار و انقزاض

9-1-دلایل شکار شدن

9-2-مهمترین دلایل انقراض

9-3-بیماری ها

9-4-انگل ها