گروه نرم افزاری آسمان


دستوا-شهر اشكاني ساساني


شهر تاريخي دستوا در نزديكي شوشتر كنار رود گرگر قرار دارد. آثار اين منطقه مربوط به دوره اليمايي و پارتي است و در دوره ساساني و اسلامي نيز زندگي در اين محل ادامه داشته است. توسط حفاريهايي كه توسط آقايان سرفراز و رهبر انجام شده است آثاري همچون قطعات سفال سكه هاي مفرغي مربوط به اليماييان و يك سكه سربي ساساني به دست آمده است. اهميت آثار كشف شده دستوا به مقبره اي است كه در اين شهر به دست آمده و به دوره اليمايي و پارتي تعلق دارد. آرامگاههاي كشف شده سردابه اي هستند و تابوتهاي سفالي داشته اند. احتمالا این منطقه اولین تجربه الیمایی ها در بوجود آوردن آرامگاههای این گونه باشد. آنها اولین اشغال کنندگان دشت ماهی بازان هستند.

دو محل در دستوا تدفین تابوتی داشته اند. این تابوتها با درپوش بی لعاب و تزیینات برجسته کنگره ای هستند و هرکدام 2.5 متر طول و 70 سانتیمتر پهنا دارند. جهت مشخصی برای اسکلتهای درون تابوتها نمیتوان تعیین کرد. میان تابوتها که به صورت چند طبقه چیده شده اند کوزه هایی قرار داده بودند اما اجساد درون تابوت هیچ شی دیگری با مخود نداشتند. به جز یک مورد که یک پیه سوز لعابدار درون تابوت قرار گرفته بود