گروه نرم افزاری آسمان


سنگ نگاره هاي اشكاني


سنگ نگاره كال جنگال
دراين سنگ نگاره مردي با لباس پارتي در حال نبرد باشير ماده اي ديده ميشود و در كنار آنها به خط پهلوي اشكاني مطلبي نوشته شده است. اين سنگ نگاره در ارتفاعات رچ بيرجند قرار دارد


سنگ نگاره قير و كارزين
در سه كيلومتري شهر قير در جنوب فارس بين گردنه گلومشك و گردنه سم دلدل در كنار جاده قير به فيروز آباد نقش برجسته يك سرباز پارتي بر روي يك تخته سنگ بزرگ حك شده است و صحنه تير اندازي را نشان ميدهد. از آنجا كه پارتيان در فارس قدرت چنداني نداشتند اين اثر تنها اثر پارتي حجاري شده در فارس است


سنگ نگاره هاي بيستون
در پاي كوه بيستون سه اثر از اشكانيان داده ميشود .مهرداد دوم ، گودرز دوم و بلاش براي خود در پاي كوه صخره اي بيستون سنگ نگاره هايي كنده اند

سنگ نگاره هاي اشكاني بيستون

سنگ نگاره خونگ اژدر ايذه
در اين تصوير يكي از حاكمان محلي تمام قد ايستاده است و از روبرو حجاري شده است. . دو كبوتر نيز ديده ميشوند كه يكي از آنها حلقه قدرت را به همراه دارد . شاه اشكاني بر روي اسب در سمت چپ قرار دارد . در سمت ديگر سه نفر ايستاده اند كه اولي فردي روحاني و چيزي شبيه ميوه كاج در دست دارد.دو نفر ديگر احتمالا نگهبان هستند

سنگ نگاره خونگ اژدر ايذه

سنگ نگاره تنگ سروك
تنگ سروك در استان كهگيلويه بوير احمد قرار دارد. در اين مكان سنگ نگاره اي از شاه اليمايي هم دوره پارتها قرار دارد. در اين سنگ نگاره مهرداد اول اشكاني و شاه اليمايي نشان داده شده اند


سنگ نگاره خونگ كمال وند ايذه
در چند كيلومتري خونگ اژدر قرار دارد و نقشي از زمان اشكانيان ديده ميشود. اين تصوير بسيار آسيب ديده است و به راحتي قابل تشخيص نيست. در اين تصوير دو نفر ديده ميشوند كه دست همديگر را گرفته اند

سنگ نگاره خونگ كمال وند ايذه

سنگ نگاره خونگ يار علي ايذه
در شمال روستاي خونگ يارعلي وند دره اي قرار دارد و در اين دره نقشي از دوره اشكانيان بر سنگ حجاري شده است. فردي بر اسب سوار است و فرد ديگري جلوي او ايستاده است. بر بالاي آن مطالبي به زبان پهلوي اشكاني ديده ميشود و از اين نظر اهميت خاصي دارد

سنگ نگاره خونگ يار علي ايذه

سنگ نگاره تنگ شيوند ايذه
سنگ نگاره اي از دوره اليمايي در تنگ شيوند ايذه قرار دارد كه اجراي مراسم آييني را نشان ميدهد .اين سنگ نگاره در سالهاي اخير كشف شده است


سنگ نگاره باجول ايذه
سنگ نگاره اي از شاهان اليمايي هم دوره اشكانيان در روستان باجول ايذه قرار دارد. در اين نگاره چهار نفر دست در دست هم از پياله هاي خود مي نوشند.سه نفر از آنها مرد و چهارمي زن است.

نامه اردوان سوم به اهلي شوش
نامه اي در خرابه هاي شوش در سال 1932 كشف شده است كه از اردوان سوم به مردم شوش فرستاده شده است. اين نامه بر روي قطعه سنگي از مرمر خاكستري نقر گرديده و در موزه لوور نگه داري ميشود. نامه در سالهاي 21-22 ميلادي نوشته شده و دو شخصيت به نامهاي آنتيوخوس و فرهاد از بزرگان شهر شوش در آن مخاطب واقع شده اند. زبان نامه يوناني است. در متن سنگنبشته پس از شخصيتهاي نامبرده مسيولان و اهالي شهر مخاطب قرار گرفته اند. بنظر ميرسد كه مقصود از مسيولان آن دسته از نمايندگان شهر بوده اند كه حص اداره امور آن را داشته اند. در شوش فرمانده پادگان يا ساتراپ و نيز خزانه دار مخصوص از زمره مسيولان بودند.

بنچاقهاي اورامانات
سه ورق از پوست آهو در منطقه اورامان كردستان در سال 1909 كشف شد و به نام بنچاق اورامانات مشهور شده است . بر طبق اين نوشته ها تاكستاني بين دو فرد معامله شده است . تاريخ آن مربوط به 88 ق م است .مينس خط پهلوي اشكاني آنرا ترجمه كرده است و آنرا مصادف اواخر حكومت مهرداد دوم ميداند. اين اولين سند خط پهلوي اشكاني است كه تا به حال كشف شده است