گروه نرم افزاری آسمان


منطقه باستاني گرمي


منطقه گرمي استان اردبيل از مهمترين مراكز استقرار دوره اشكاني است و در محلهاي مختفي از اين دشت تپه هاي باستاني اين دوره كشف شده است. در تپه خرمن قريه شيخ لر آثاري از قبور مختلف اشكاني به دست آمده است. مصالح ساختماني اسن دوره از قلوه سنگ و سنگهاي تخته اي است كه به ملاط گلي استوار گرديده و اجساد مردگان را در كف خانه دفن ميكردند. گورها يا سنگي يا خمره اي هستند. روي گورهاي سنگي را تخته سنگهاي بزرگ ميگذاشتند و همراه مرده اشياي قيمتي قرار ميدادند. چند سكه و مجسمه گلي گردن بند و اشياي شيشه اي گوشواره دست بند اشياي نقره اي قمقمه دوك و اشياي مشابه از اين گورها كشف شده است

سفال گرمی