گروه نرم افزاری آسمانجوانشیر

چکیده:
جوانشیر؛ پسر خسرو پرویز و گردیه خواهر بهرام چوبین بود. او پس‌از کشته شدن خسرو سوم که در خراسان دعوی سلطنت داشت و ظاهراً ترکان وی را علم کرده بودند، به سلطنت رسید. مدت سلطنت او بسیار کوتاه بود

موضوعات:
1-نام ،تبار و خانواده
2-گاهشمار زندگی
3-شخصیت
4-جنگ ها
5-اقدامات
6-سیاست
7-جانشینان
8-امارت، بنا و کاخ ها
9-مرزها و قلمرو حکومت
10-اوضاع عمومی جامعه
11-مقبره و محل دفن


1-نام ، تبار و خانواده
1-1-نام در در منابع مختلف و معنی لغوی ان
1-2-تبار
پدر خسرو پرویز
مادر کردیه، خواهر بهرام چوبین

1-3-همسر(ان)
1-4-فرزند(ان)


2-گاهشمار زندگی
2-1-تولد و کودکی
2-2-نوجوانی و جوانی
2-3-دوران حکومت
2-4-مرگ

3-شخصیت
3-1-شخصیت در منابع و دین
3-1-1-دین
زرتشتی


4-جنگ ها، علل و نتایج


5-ااقدامات و دستاوردها


6-سیاست و روابط


7-جانشینان


8-امارت ،بناها و آثار برجای مانده


9-مرزها و قلمرو حکومت
9-1-همسایگان
9-2-مرکز حکومت


10-اوضاع عمومی جامعه
10-1-طبقات مختلف جامعه
10-2-وضعیت اقتصادی و معیشتی
10-3-وضعیت فرهنگی
10-4-وضعیت سیاسی
10-5-وضعیت اجتماعی

11-مقبره و محل دفن