گروه نرم افزاری آسمانخسرو سوم

چکیده:
خسرو سوم که پس از شهربراز به حکومت ساسانی رسید، پسر قباد برادرزاده خسرو پرویز بود. وی از ۶۲۹ - ۶۳۰ میلادی حکومت کرد.کریستنسن نوشته‌است که نواحی شرقی ایران از او اطاعت کردند امّا حاکم سرزمین خراسان، او را به قتل رساند. ملک ایرج مشیری عقیده دارد که خسرو سوم فقط در قسمتی از خراسان سلطنت نکرده و سکه‌های نسبتاً کمیاب او ضرب تیسفون، اسطخر ایران و کرمان هستند. اخیراً مجموعهٔ بزرگی از سکه های خسرو سوم به موزهٔ سکه های پاریس اهدا شده‌است. سکه‌های خسرو سوم همه از سال دوم سلطنت او هستند.