گروه نرم افزاری آسمان

کشورهای اسلامی - 7-656
II - ایمان
III - ملت
.IV – دولت
.V - شهرها