گروه نرم افزاری آسمان

فصل دوازدهم ::فکر و هنر در و
.II - علوم1
III - پزشکی
.IV - فلسفه
.V - تصوف و بدعت
.VI - ادبیات
VII - هنر1
.VIII - موسیقی