گروه نرم افزاری آسمان

.فصل سیزدهم :اسلام در مغرب -
.II - تمدن اسلام در افریقا: 641
III - اسلام در حوزة مدیترانه:
IV - اسلام در اسپانیا : 711 ـ 108