گروه نرم افزاری آسمان

فصل پانزدهم :تلمود
.II - تدوین کنندگان تلمود
III - شریعت
IV - زندگی و قانون