گروه نرم افزاری آسمان

فصل هفدهم :عقلیات و ذوقیات
II - ماجراهای تلمود
III - علم در میان یهود
IV - پیشرفت فلسفة یهود
V - ابن میمون
VI - جنگ طرفداران و مخالفان
VII - قباله
VIII - رهایی