گروه نرم افزاری آسمان
فصل هفتم – ابطال ثبت علامت

ماده ۱۴۷
ابطال ثبت علامت مطابق مواد ۴۱ و ۴۳ قانون در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون و با تقدیم دادخواست به عمل می‌آید.
دادخواست ابطال باید دارای ضمائم زیر باشد:
۱- اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال؛
۲- رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذکور در جدول هزینه‌ها؛
۳- وکالت‌نامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود.
تبصره – ابطال بخشی از علامت یا ابطال ثبت علامت نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات ثبت شده نیز مطابق مقررات همین فصل به عمل می‌آید.
ماده ۱۴۸
هرگاه دادگاه در مورد ابطال علامت ثبت شده رأی نهایی صادر نماید مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ می‌کند و مرجع مذکور موظف است مطابق حکم دادگاه، بخشی از علامت یا ثبت علامت را به‌طور کامل یا فقط نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات مورد حکم در دفتر مربوط ابطال و مراتب را در روزنامه رسمی آگهی نماید.
ماده ۱۴۹
آگهی مربوط به ابطال براساس مفاد رأی دادگاه با درج موارد زیر منتشر خواهد شد:
۱- ذکر علامت و شماره و تاریخ ثبت آن؛
۲ – اشاره به ابطال بخشی از علامت یا اینکه علامت به‌طور کامل یا در ارتباط با بعضی از کالاها و یا خدمات ابطال شده است؛
۳ – اعلام عدم اعتبار گواهی‌نامه‌ای که به موجب رأی نهایی دادگاه باطل شده است.
تبصره- هزینه آگهی مزبور به عهده محکوم‌له می‌باشد. وی می‌تواند هزینه مذکور را در جزء خسارت از محکوم‌علیه مطالبه نماید.