گروه نرم افزاری آسمان


خدمات
طبقه ۳۵ – تبلیغات؛ مدیریت تجاری؛ امور اداری تجارت؛ کارهای دفتری و اداری.
طبقه ۳۶ – بیمه؛ امور مالی؛ امور پولی؛ امور مربو به معاملات املاک و مستغلات.
طبقه ۳۷ – ساختمان‌سازی؛ تعمیر و بازسازی؛ خدمات نصب.
طبقه ۳۸ – مخابرات از راه دور.
طبقه ۳۹ – حمل و نقل؛ بسته‌بندی و نگهداری کالاها؛ تهیه مقدمات و ترتیب دادن مسافرت‌ها.
طبقه ۴۰ – بهسازی و عمل‌آوری مواد.
طبقه ۴۱ – آموزش و پروش؛ دوره‌های کارآموزی وتعلیمی؛ تفریح و سرگرمی؛ فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی.
طبقه ۴۲ – خدمات علمی و فناوری و تحقیق و پژوهش و طراحی در این زمینه؛ خدمات تجزیه و تحلیل و تحقیقات صنعتی؛ طراحی و توسعه نرم‌افزار و سخت افزارهای رایانه‌ای.
طبقه ۴۳ – خدمات عرضه اغذیه و نوشابه؛ تأمین مسکن و محل اقامت موقت.
طبقه ۴۴ – خدمات پزشکی؛ خدمات بیطاری؛ مراقبت‌های بهداشتی؛ و زیبایی برای انسان‌ها یاحیوانات؛ خدمات کشاورزی، باغداری و جنگلداری.
طبقه ۴۵ – خدمات شخصی یا اجتماعی که توسط دیگران برای رفع نیازهای افراد ارائه می‌شوند؛ خدمات امنیتی برای محافظت از افراد، اموال و دارایی‌ها؛ خدمات حقوقی.

ضمیه سه
فرم‌ها
۱- فرم‌های مربوط به ثبت اختراع
قوه‌قضاییه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل مالکیت صنعتی
اظهارنامه ثبت اختراع

(توسط اداره تکمیل می‌شود)
شماره اظهارنامه تاریخ وصول اظهارنامه (ساعت، روز، ماه و سال)


مهر و امضاء اداره ثبت اختراعات

۱- عنوان اختراع ۲- طبقه بندی بین‌المللی اختراع


۳- تعداد کل صفحات توصیف، ادعاها، خلاصه توصیف و نقشه‌ها
ادامه فرم الف - ۱

۴- مشخصات متقاضی / متقاضیان
شخص حقیقی
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی
تابعیت
کشور محل اقامت
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الکترونیکی (ایمیل)
شخص حقوقی
نام...................... نوع شخص حقوقی................. رشته فعالیت................. محل و شماره ثبت......... تابعیت.................... اقامتگاه....................... مرکز اصلی.............. نشانی..................... سایر اطلاعات.......................................................................................................
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی ‌الکترونیکی (ایمیل)

۵- مشخصات نماینده قانونی
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الکترونیکی (ایمیل)

۶- مشخصات دریافت کننده ابلاغ‌ها در ایران (در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد)
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستیادامه فرم الف - ۱

۷- مشخصات مخترع
اطلاعات تکمیلی در مورد مخترع چنانچه خود متقاضی باشد
شغل و رشته فعالیت

مشخصات مخترع چنانچه خود متقاضی نباشد
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی
شغل و رشته فعالیت
سمت متقاضی

۸- اظهارنامه تقسیمی یا تکمیلی
شماره اظهارنامه اصلی
تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی

۹- استثنائات قابل قبول در افشاء اختراع
افشاء اختراع در نمایشگاه رسمی داخلی یا بین‌المللی
سوء استفاده شخص ثالث از حق متقاضی یا مالک قبلی

۱۰- ادعای حق تقدم (در صورت وجود)
نام کشور تاریخ ثبت اظهارنامه اصلیادامه فرم الف - ۱

شماره اظهارنامه اصلی طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع
در صورتی که اظهارنامه مقدم یک اظهارنامه بین‌المللی یا منطقه‌ای باشد، تعیین اداره‌ای که در آن و

کشورهایی که برای آن‌ها، اظهارنامه تسلیم شده است.

۱۱- این اظهارنامه مشتمل بر ضمائم زیر می‌باشد
مدارک مربوط به خود اختراع با امضاء متقاضی
۱- توصیف.... صفحه
۲- ادعا (ادعاها)..... صفحه
۳- خلاصه..... صفحه
۴- نقشه یا نقشه‌ها (در صورت وجود)........ صفحه
جمع صفحات ضمائم
مدارک مربوط به مندرجات اظهارنامه
مدارک مثبت هویت متقاضی
مدارک نمایندگی قانونی
مدرک مشخص کننده سمت متقاضی
مدرک مربوط به افشاء اختراع
اسناد حق تقدم که به تأیید اداره مبدأ رسیده است
درخواست عدم ذکر اسم مخترع
رسید پرداخت هزینه ثبت اظهارنامه
ادامه فرم الف - ۱
سایر اسناد و مدارک

امضاء متقاضی یا نماینده قانونی وی تاریخ

فرم الف - ۲
مندرجات دفتر مخصوص ثبت اختراعات

۱- شماره و تاریخ ثبت اختراع
۲- شماره و تاریخ کامل (ساعت، روز، ماه و سال) ثبت اظهارنامه
۳- مشخصات و سهم مالک / مالکان اختراع
اسم
نشانی
تابعیت
۴- مشخصات مخترع (در صورتی که متقاضی نباشد)
اسم
نشانی
تابعیت
۵- مشخصات نماینده قانونی
اسم
نشانی
۶- عنوان اختراع
۷- طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع (با ذکر زمینه علمی مربوط)
۸ -‌‌ شماره، تاریخ و محل ثبت اظهارنامه یا گواهی‌نامه مبنای حق تقدم (در صورت وجود)
۹- مدت حمایت

امضاء امضاء
مالک اختراع یا نماینده قانونی وی رئیس اداره ثبت اختراعات
فرم الف - ۳
قوه‌قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل مالکیت صنعتی
گواهی‌نامه ثبت اختراع

شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه
شماره و تاریخ ثبت اختراع
مشخصات و سهم مالک / مالکان اختراع
۱- اسم
۲- نشانی
۳- تابعیت
مشخصات مخترع / مخترعان
۱- اسم
۲- نشانی
ادامه فرم الف - ۳
۳- تابعیت
عنوان اختراع
طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع
استفاده از حق تقدم
شماره و تاریخ اظهارنامه اصلی
کشور محل ثبت اظهارنامه اصلی
مدت حمایت
توصیف، ادعا، خلاصه توصیف و نقشه اختراع ضمیمه می‌باشد.

امضاء (با ذکرتاریخ) ‌
رئیس اداره ثبت اختراعات

فرم ط – ۱
۲- فرم‌های مربوط به ثبت طرح‌های صنعتی

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل مالکیت صنعتی
اظهارنامه ثبت طرح صنعتی(توسط اداره تکمیل می‌شود)
شماره اظهارنامه تاریخ وصول اظهارنامه (ساعت، روز، ماه و سال)

مهر و امضاء اداره ثبت اختراعات

۱- مشخصات متقاضی / متقاضیان
شخص حقیقی
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی
تابعیت
کشور محل اقامت

ادامه فرم ط - ۱
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الکترونیکی (ایمیل)

شخص حقوقی
نام...................... نوع شخص حقوقی................. رشته فعالیت................. محل و شماره ثبت.................. تابعیت.............. اقامتگاه.................... مرکز اصلی..................... نشانی.......................... سایر اطلاعات.....................................................................................................
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الکترونیکی (ایمیل)

۲- مشخصات نماینده قانونی
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الکترونیکی (ایمیل)

۳- مشخصات دریافت کننده ابلاغ‌ها در ایران (در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد)
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی

۴- مشخصات طراح
اطلاعات تکمیلی در مورد طراح چنانچه خود متقاضی باشد
شغل و رشته فعالیت
مشخصات طراح چنانچه خود متقاضی نباشد
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی
شغل و رشته فعالیت

ادامه فرم ط - ۱

سمت متقاضی

۵- مشخصات طرح صنعتی
تعریف اجمالی طرح صنعتیطبقه‌بندی بین‌المللی طرح صنعتی
ذکر کالا / کالاهای مربوط به طرح

۶- استثنائات قابل قبول در افشاء طرح صنعتی
افشاء طرح در نمایشگاه رسمی داخلی یا بین‌المللی
سوء استفاده شخص ثالث از حق متقاضی یا مالک قبلی

۷- ادعای حق تقدم (در صورت وجود)
نام کشور تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی
شماره اظهارنامه اصلی طبقه‌بندی بین‌المللی طرح صنعتی

در صورتی که اظهارنامه مقدم، یک اظهارنامه بین‌المللی یا منطقه‌ای باشد، تعیین اداره‌ای که در آن و کشورهایی که برای آن‌ها، اظهارنامه تسلیم شده است.
ادامه فرم ط - ۱

۸- تقاضای تأخیر در انتشار آگهی ثبت
آیا متقاضی خواهان تأخیر در انتشار آگهی است بلی خیر
در صورت پاسخ مثبت تعیین مدت تأخیر به ماه

۹- این اظهارنامه مشتمل بر ضمائم زیر می‌باشد:
۱- مشخصات طرح صنعتی:
پنج نمونه از تصویر گرافیکی یا
پنج نمونه از طرح ترسیم شده
پنج نمونه از تصویر گرافیکی یا پنج نمونه
از طرح ترسیم شده از تمام جوانب (طرح سه‌بعدی)
ارائه ماکت (در صورت درخواست)
۲- مدارک مربوط به مندرجات اظهارنامه:
مدارک مثبت هویت متقاضی
مدارک نمایندگی قانونی
مدارک مشخص کننده سمت متقاضی
مدارک مربوط به افشاء طرح
اسناد حق تقدم، که به تأیید اداره مبدأرسیده است
درخواست عدم ذکر اسم طراح
رسید پرداخت هزینه ثبت اظهارنامه
سایراسناد و مدارک


ادامه فرم ط - ۱

امضاء متقاضی تاریخ


فرم ط - ۲
مندرجات دفتر مخصوص ثبت طرح صنعتی

۱- شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی
۲- شماره و تاریخ کامل (ساعت، روز، ماه و سال) ثبت اظهارنامه
۳- مشخصات و سهم مالک / مالکان طرح صنعتی
اسم
نشانی
تابعیت
۴- مشخصات طراح (در صورتی که متقاضی نباشد)
اسم
نشانی
تابعیت
۵- مشخصات نماینده قانونی
اسم
نشانی
۶- مشخصات طرح صنعتی
تعریف اجمالی طرح صنعتی، با تعیین اجزاء موضوع استعمال انحصاریشماره طبقه‌بندی بین‌المللی
اسامی و اوصاف کالاها و طبقات موضوع طرح

۷- شماره، تاریخ و محل ثبت اظهارنامه یا گواهی‌نامه مبنای حق تقدم (در صورت وجود)
۸- مدت اعتبار ثبت


امضاء امضاء
مالک طرح صنعتی یا نماینده قانونی وی رئیس اداره ثبت طرح‌های صنعتی

فرم ط - ۳
قوه‌قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل مالکیت صنعتی
گواهی‌نامه ثبت طرح صنعتی

شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه
شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی
مشخصات و سهم مالک / مالکان طرح صنعتی
۱- اسم
۲- نشانی
۳- تابعیت
مشخصات طراح / طراحان
۱- اسم
۲- نشانی
۳- تابعیتادامه فرم ط - ۳

مشخصات طرح صنعتی
۱- عنوان طرح
۲- طبقه‌بندی بین‌المللی طرح
۳- کالا / کالاهای مرتبط با طرح
استفاده از حق تقدم
۱- شماره و تاریخ اظهارنامه اصلی
۲- کشور محل ثبت اظهارنامه اصلی
مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی ۵ سال از تاریخ...... لغایت......... می‌باشد.
تصویر کامل طرح ضمیمه می‌باشد.

امضاء (با ذکر تاریخ) ‌
رئیس اداره ثبت طرح‌های صنعتی

فرم ط - ۴
قوه‌قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل مالکیت صنعتی
گواهی‌نامه تمدید ثبت طرح صنعتی

شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه
شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی
مشخصات و سهم مالک / مالکان طرح صنعتی
۱- اسم
۲- نشانی
۳- تابعیت
مشخصات طراح / طراحان
۱- اسم
۲- نشانی
۳- تابعیتادامه فرم ط - ۴
مشخصات طرح صنعتی
۱- عنوان طرح
۲- طبقه‌بندی بین‌المللی طرح
۳- کالا / کالاهای مرتبط با طرح
مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی ۵ سال از تاریخ...... لغایت.............. می‌باشد.
تصویر کامل طرح ضمیمه می‌باشد.

امضاء (با ذکر تاریخ) ‌
رئیس اداره ثبت طرح‌های صنعتی

۳- فرم‌های مربوط به ثبت علائم


فرم ع – ۱ قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل مالکیت صنعتی
اظهارنامه ثبت علامت


(توسط اداره تکمیل می‌شود)
شماره اظهارنامه تاریخ وصول اظهارنامه (ساعت، روز، ماه و سال)

مهر و امضاء اداره ثبت علائم تجاری

۱- مشخصات متقاضی / متقاضیان
شخص حقیقی
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی
تابعیت
کشور محل اقامت
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الکترونیکی (ایمیل)

ادامه فرم ع – ۱

شخص حقوقی
نام...................... نوع شخص حقوقی............... رشته فعالیت................. محل و شماره ثبت................ تابعیت.............. اقامتگاه................ مرکز اصلی....................... نشانی..............................

سایر اطلاعات............................................................................................
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الکترونیکی (ایمیل)

۲- مشخصات نماینده قانونی
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الکترونیکی (ایمیل)

۳- رشته فعالیت متقاضی / متقاضیان

۴- مشخصات دریافت کننده ابلاغ‌ها در ایران (در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد)
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی

۵- علامت جمعی توضیح اجمالی موضوع علامت جمعی


ادامه فرم ع – ۱

۶- نمونه علامت
توصیف و تعیین اجزاء علامت و تعیین حروف مشخص که ویژگی علامت محسوب می‌شوند.در صورتی که علامت مشتمل بر کلماتی غیرفارسی باشد
درج آوانویسی و ترجمه آن

ذکر سه بعدی بودن علامت

ذکر رنگ به عنوان صفت مشخصه
یا ویژگی‌ خاص علامتادامه فرم ع – ۱

۷- کالاها و خدمات، با ذکر طبقه یا طبقات

۸- ادعای حق تقدم
نام کشور تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی
شماره اظهارنامه اصلی طبقه‌بندی بین‌المللی کالا و خدمات موضوع علامتدر صورتی که اظهارنامه مقدم، یک اظهارنامه بین‌المللی یامنطقه‌ای باشد، تعیین اداره‌ای که در آن و کشورهایی که برای آن‌ها اظهارنامه تسلیم شده است.

۹- این اظهارنامه مشتمل بر ضمائم زیر می‌باشدمدارک مثبت هویت ده نمونه گرافیکی یا تصویر از علامت در ابعاد ۱۰*۱۰ سانتی متر در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه تهیه شود نسخه‌ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت‌دارمدارک نمایندگی قانونی ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط اسناد حق تقدم که به تأیید اداره مبدأ رسیده است رسید پرداخت هزینه ثبت اظهارنامه سایر اسناد و مدارک


ادامه فرم ع – ۱

امضاء متقاضی یا نماینده قانونی وی تاریخ

فرم ع – ۲
مندرجات دفتر مخصوص ثبت علامت

۱- شماره و تاریخ ثبت علامت
۲- شماره و تاریخ کامل (ساعت، روز، ماه و سال) ثبت اظهارنامه
۳- مشخصات مالک / مالکان علامت
اسم
نشانی
تابعیت
۴- مشخصات نماینده قانونی
اسم
نشانی
۵- مشخصات علامت
اجزاء علامت
فهرست کالاها و خدمات و طبقه‌بندی بین‌المللی آن‌ها
نمونه علامت

ادامه فرم ع – ۲


۶- شماره، تاریخ و محل ثبت اظهارنامه یا گواهی‌نامه مبنای حق تقدم (در صورت وجود)
۷- مدت اعتبار ثبت علامت

امضاء امضاء
مالک علامت یا نماینده قانونی وی رئیس اداره ثبت علائم تجاری


فرم ع – ۳ قوه‌قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل مالکیت صنعتی
گواهی‌نامه ثبت علامت

شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه
شماره و تاریخ ثبت علامت
مشخصات مالک علامت
۱- اسم
۲- نشانی
۳- تابعیت

مشخصات علامت
۱- تعیین اجزاء علامت
۲- فهرست کالاها و خدمات موضوع علامت و طبقه یا طبقات بین‌المللی آن‌ها


ادامه فرم ع – ۳

۳- نمونه علامت


استفاده از حق تقدم
شماره و تاریخ اظهارنامه اصلی
کشور محل ثبت اظهارنامه اصلی

مدت اعتبار ثبت علامت ۱۰ سال از تاریخ.............. لغایت.................. می‌باشد.
امضاء (با ذکرتاریخ)
رئیس اداره ثبت علائم تجاری

فرم ع – ۴
قوه‌قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل مالکیت صنعتی
گواهی‌نامه تمدید ثبت علامت

شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه
شماره و تاریخ ثبت علامت
مشخصات مالک علامت
۱- اسم
۲- نشانی
۳- تابعیت
مشخصات علامت تجاری
۱- اجزاء علامت
۲- فهرست کالاها و خدمات موضوع علامت و طبقه یا طبقات بین‌المللی آن‌ها

ادامه فرم ع –۴
۳- نمونه علامت

مدت اعتبار تمدید ثبت علامت ۱۰ سال از تاریخ.............. لغایت............... می‌باشد.

امضاء (با ذکر تاریخ)
رئیس اداره ثبت علائم تجاری