گروه نرم افزاری آسمان

فصل بیستم :ترقی شمال
.II - ویلز:
..III - تمدن ایرلندی
.IV - اسکاتلند
.V - نورسها یا شمالیها
VI - آلمان: 566 -