گروه نرم افزاری آسمان

فصل بیست و یکم :مسیحیت در ک
گرگوریوس کبیر:
امور سیاسی پاپ
کلیسای یونانی
غلبة مسیحیت بر اروپا
حضیض دوران قدرت پاپها:
اصلاح کلیسا
شقاق شرقی کبیر
گرگوریوس هفتم (ایلدبراندو)