گروه نرم افزاری آسمان

فصل بیست و چهارم :انقلاب اق
II - ترقی صنعت
.III - پول
.IV - بهره
.V - اصناف
VI - کمونها
VII - انقلاب کشاورزی
VIII - جنگ طبقاتی