گروه نرم افزاری آسمان

بیست و ششم :ایتالیای پیش از
II - ایالات پاپی
ونیز پیروز
IV - از مانتو تا جنووا
فردریک دوم :
.VI تجزیه ایتالیا
ترقی فلورانس: