گروه نرم افزاری آسمان


آلبانیرررر

رررررررررررررده فیفا: 38
نام مختصر (فیفا): ALB
بهترین رده فیفا: 32
بدترین رده فیفا: 124
نام رسمی در فیفا: Republika e Shqiperise
لقب: -
سال تاسیس: 1930
سال عضویت در فیفا: 1932
کنفدراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.fshf.org