گروه نرم افزاری آسمان

فصل سی ام :اخلاق و رسوم عال
.II - رعایت اصول اخلاق پیش از
.III- ازدواج
.IV - زن
.V - اخلاقیات عمومی
VI - لباسهای قرون وسطایی
.VII - در خانه
.VIII - جامعه و ورزش
.IX - اصول اخلاق و دیانت