گروه نرم افزاری آسمان

فصل سی و دوم :اوج کمال و رو
رواج سبک رومانسک در اروپا
سبک نورمان در انگلستان:
.IV- تکامل سبک گوتیک
سبک فرانسوی گوتیک:
سبک گوتیک در انگلستان:
سبک گوتیک در آلمان:
رواج سبک گوتیک در ایتالیا:
سبک گوتیک اسپانیایی:
X- ملاحظات