گروه نرم افزاری آسمان

فصل سی و چهارم :انتقال دانش
.II -جهان کتب
.III -مترجمان
IV- مدارس
.V -دانشگاه های جنوب
.VI -دانشگاه های فرانسه
.VII- دانشگاه های انگلستان
.VIII -زندگی دانشجویی