گروه نرم افزاری آسمان

فصل سی و ششم :ماجرای عقل
.II- ارسطو در پاریس
.III -آزاداندیشان
.IV- تکامل حکمت مدرسی
V- توماس آکویناس
حکمت توماس آکویناس
VII -جانشینان