گروه نرم افزاری آسمان

فصل سی و هفتم :علوم مسیحی
II- انقلاب در ریاضیات
III -کره زمین و حیات آن
.IV- ماده و انرژی
V- احیای علم طب
آلبرتوس ماگنوس:
راجربیکن
.VIII- اصحاب دایره المعارف