دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

گروه نرم افزاری آسمان

گروه نرم افزاری آسمان

فصل سوم :ظهور خاندان مدیچی
.II - مبانی مادی
III - کوزیمو «پدر میهن»
اومانیستها
V - معماری: عصر برونللسکی
مجسمه سازی
VII - نقاشی
VIII - دیگر هنرمندان
.IV - ادبیات: عصر پولیتسیانو
.v - معماری و مجسمه سازی: عصر
.VI - نقاشی
VII - لورنتسو می میرد