گروه نرم افزاری آسمان


پاناما و نفتا

پرزيدنت همچنين پشتيبانى دو حزبى وسيعى از سوى کنگره براى حمله مختصر آمريکا به پاناما که در 20
دسامبر 1989 رخ داد را دريافت کرد که باعث سرنگونى ژنرال مانوئل نوريگا شد. در دهه 1980 ، اعتياد به
کوکائين به حد زيادى افزايش يافت و پرزيدنت بوش " جنگ عليه مواد مخدر" را در رأس برنامه هاى خود
قرار داد. ايالات متحده شواهد زيادى در اختيار داشت که نوريگا در قاچاق مواد مخدر دست داشته و از
طريق حمله سعى در دادگاهى کردن نوريگا داشت، ولى دلايل ديگرى نيز وجود داشت. يکى از اهداف
بوش جايگزين کردن نوريگا با دولتى به رهبرى گوئيلر بود .مواندارا انتخابات رياست جمهورى را برنده شده
بود ولى در نهايت نوريگا آنرا باطل شمرده بود. بوش همچنين به خبرنگاران گفت که او از نيروهاى آمريکا
که به پاناما عازم شده بودند خواسته بود تا جان اتباع آمريکا را محافظت، دمکراسى را مستقر و تماميت
عهد نامه هاى کانال پاناما را حفظ کنند. نوريگا در پايان خود را تسليم مقامات آمريکا کرده و بعد ها
دادگاهى شد. نوريگا به جرم قاچاق مواد مخدر در دادگاه فدرال آمريکا و ميامى فلوريدا محکوم شد .
دولت بوش پيشرفت در جبهه اقتصادى را با مذاکره بر موافقت نامه بازرگانى آزاد آمريکاى شمالى نفتا با
مکزيکو و کانادا، که کانون يک منازعه تأييدى شديد در دولت کلينتون شد، آغاز کرد. اتحاديه هاى کارگرى
نفتا را متهم کردند که باعث تشويق صادر کردن شغل هاى آمريکا شده و متخصصين محيط زيست اعلام
نگرانى کردند که اين معاهده به صنايع انگيزه ميدهد که به مناطقى نقل مکان کنند که از لحاظ کنترل در
آلودگى محيط زيست ضعيف تر هستند. هر دو دولت بوش و کلينتون، دليل آوردند که نفتا باعث عبور کالاها
و خدمات با قيمت پايين تر مى شود. و اين خود صنعت را بطور کل در هر سه کشور در يک بازار جهانى،
اقتصادى تر مى سازد .نفتا، که پس از يک منازعه ملى بسيار شديد در اواخر سال 1993 توسط کنگره به
تصويب رسيد، از ديده بسيارى يک زمينه آزمايشى شد براى معاهده هاى بازرگانى آينده که ممکن است
منجر به داد و ستد آزاد در سراسر منطقه نيمکره غربى گردد.