گروه نرم افزاری آسمان


انتخابات رياست جمهورى 1992با نزديک شدن انتخابات رياست جمهورى سال 1992 ، آمريکائيها خود را در جهانى تبديل يافته يافتند که
تصور آن د ر 4 سال قبل غير ممکن بود. بناهاى مشهور و آشناى جنگ سرد - از ديوار برلين گرفته تا
موشکهاى بين قاره اى و بمب افکن هايى که دائما در خطرناک ترين وضعيت قرار داشتند- همگى از بين
رفتند. اروپاى شرقى مستقل شده و اتحاد شوروى در خود حل شد، آلمان متحد شده و اعراب و اسرائيل
مشغول مذاکرات مستقيم بودند و تهديد جنگ هسته اى به مقدار زيادى کاهش يافته بود. بنظر مى
رسيد که جلدى ازتاريخ بسته و جلدى ديگرى باز شده است .
ولى هنوز در داخل کشور ، آمريکائيها هنوز با مشکلات آشنا و عميق روبرو بودند. بمحض اينکه جشن و
راهپيمائى ها و رژه هاى پايان جنگ خليج پايان يافت ايالات متحده خود را در عميق ترين کساد اقتصادى
ازشروع دهه 80 يافت. بسيارى از شغل هاى از بين رفته در ميان کارمندان دفترى، که در بخشهاى
مديريت بودند، بود نه فقط در ميان کارگران بخش کارخانجات که در سالهاى پيش ا زآن از همه بيشتر ضربه
خورده بودند. حتى وقتى که اقتصاد در سال 1992 شروع به بهبود گذاشت، رشد آن تا اواخر سال
محسوس نبود و بسيارى از مناطق کشور درکساد اقتصادى ماندند. بعلاوه به کم و کسر بودجه فدرا ل
مرتب افزوده ميشد که بيشتر آن مربوط به هزينه هاى سر سام آور مراقبت پزشکى بود. بسيارى از
آمريکائيان بدبينى عجيبى نسبت به آينده شان پيدا کردند و اعتقاد داشتند که کشورشان درمسير غلطى
به جلو مى رود.
پرزيدنت ( Buchanan) ، على رغم يک مبارزه طلبى نخستين توسط روزنامه نگار محافظه کار پاتريک بوکانان
بوش و معاونت او دن کويل به راحتى نامزدى مجدد را برنده شدند. از سوى دمکراتها ، بيل کلينتون ،
فرماندار آرکانزاس از ميدان عظيمى از کانديداهاى گوناگون گذشته و به نامزدى حزب خود رسيد .بعنوان
معاونت رياست جمهورى، او سناتور آل گور از تنسى را انتخاب کرد که عمومأ بعنوان يکى از آگاه ترين و
شيواترين هواخواهان حفاظت محيط زيست کنگره بشمار مى رفت.
ولى نارضايتى عميق کشوراز لحاظ جريانات اقتصادى باعث سر بر آوردن يک کانديداى مستقل قابل توجه -
پرو که براى خود ثروت هنگفتى از طريق کامپيوتر و جمع ( Perot) . سرمايه دار پيشرو تگزاس، اچ راس پرو
آورى اطلاعات کامپيوترى کسب کرده بود ، دست به منبع عميق نارضايتى مردم بر سر عدم قابليت
واشنگتن براى مقابله موثر بر سر موضوعات اقتصادى، و اساسأ کمبود بودجه دولت گذاشت .داوطلبان او
موفق به جمع آورى امضاء کافى جهت درج اسم او را در ورقه راى براى 50 ايالت شدند. گرچه پرو با بيرون
رفتن از مبارزه انتخاباتى در ماه جولاى و ورود مجدد در پائيز شانس دورا دور خود را براى برنده شدن در
انتخابات تلف کرد،ولى حضور او تضمين کرد که مسائل اقتصادى در مرکز منازعات کشور قرار دارد .
هر يک از مبارزات انتخاباتى رياست جمهورى آمريکا، ترکيبى از مسايل، بينشها و شخصيت را شامل مى
شود؛ و عليرغم تمرکز شديد بر آينده اقتصادى کشور، مبارزه 1992 استثنائى نبود. کوشش انتخاب مجدد
بوش بر اساس يک سرى عقايدى بود که بطور سنتى هميشه توسط کانديداهای برراًس امور دور مى زد:
تجربه و اعتماد. انتخابات در واقع به شکلى جنگ نسل ها بود. جرج بوش، 68 ساله، احتمالأ آخرين رئيس
جمهورى که در جنگ جهانى دوم جنگيده بود با يک مبارز جوان بنام بيل کلينتون، 46 سال، مواجه شد که
نه تنها در ارتش خدمت نکرده بود بلکه در تظاهرات عليه جنگ ويتنام نيز شرکت جسته بود. بوش، با تاکيد
به تجربه خود بعنوان رئيس جمهور وبعنوان فرمانده کل قوا ، توجه مردم را به آنچه که او فقدان داورى و
سيرت کلينتون ترسيم کرده بود، جلب کرد.
بيل کلينتون، به سهم خود، مبارزه انتخاباتى خود را دوروبر يکى از قديمى ترين و قدرتمند ترين زمينه هاى
سياست هاى انتخاباتى متمرکز ساخت: تغيير. کلينتون در جوانى يکبار پرزيدنت کندى را ملا قات کرده بود
و در مبارزه انتخاباتى 30 سال بعد خود، بيشتر خطاب آگاهانه او به آمريکائيان براساس سخنان کندى در
مبارزه انتخابى سال 1960 دور مى زد وآن دعوت از آمريکائيان بود که تغيير را بپذيرند.
کلينتون بعنوان فرماندار آرکانزاس بمدت 12 سال، توانست به تجربه خود در دست و پنجه نرم کردن با
مشکلات رشد اقتصادى ، آموزش، مراقبت بهداشتى که ، بر طبق نظر خواهى عمومى، در ميان ضعف
هاى اصلى پرزيدنت بوش بود، اشاره کند. بوش برنامه اى بر اساس مالياتهاى کمتر و کاستن مصارف
دولت ارائه مى کرد، ولى کلينتون پيشنهاد به افزايش ماليات براى ثروتمندان، افزايش مصرف در زمينه
هاى سرمايه گذارى در آموزش و پرورش، حمل و نقل و ارتباطات، که او اعتقاد داشت به رشد و بارورى
کشورى مى انجاميد، و از اين رو باعث پايين آوردن کسرى بودجه مى شد، مى کرد. به همين صورت،
پيشنهادات طرحهاى بهداشتى و مراقبت پزشکى کلينتون به جهت کنترل هزينه ها ملزم به دخالت بسيار
زيادتر دولت فدرال داشت تا طرح هاى بوش.
کلينتون با موفقيت پيام تغيير را در سراسر مبارزه انتخاباتى و همچنين در 3 دوره منازعه تلويزيونى با
پرزيدنت بوش و راس پرو در اکتبر با خود حمل کرد. در 3 نوامبر بيل کلينتون با وجود فقط کسب 43 در صد
آراء عمومى انتخابات رياست جمهورى را برنده شده و بعنوان چهل و دومين رئيس جمهور آمريکا انتخاب
شد.