گروه نرم افزاری آسمان


پس از اينايالات متحده از بدو پيدايش بشکل يک گروه از مستعمرات کنار اقيانوس آتلانتيک دستخوش تبديلات قابل
توجهى به آنچه که ناظر سياسى بن واتنبرگ آنرا " اولين مملکت جهانى " مى خواند، شده است ،
جمعيت تقريبأ 250 ميليون نفرى آمريکا علنأ نماينده هر مليتى و گروه فرقه اى در سراسر گيتى مى
شوند .آمريکا همچنين کشورى است که در آن گام و وسعت تغيير - اقتصادى تکنولوژيکى - فرهنگى -
آمارگيرى و اجتماعى - پايان ناپذير است. ايالات متحده اغلب پيشرو مدرنيزه شدن و تغييراتى است که
خواه ناخواه به کشورها و جوامع در يک دنياى متصل و وابسته به يکديگر کشيده مى شود.
با اين وجود ايالات متحده همچنين يک معناى پيوستگى و دوام را درخود دارد، يک سرى از ارزش هاى
عميق که آن را مى توان به کشف آن مربوط ساخت. اين ارزش ها شامل اعتقاد به آزادى فردى و دولت
دمکراتيک، تعهد به موقعيت اقتصادى و پيشرفت براى همه مى شود. وظيفه مداوم ايالات متحده اين
است که اطمينان حاصل کند که ارزش هاى آزادى ، دمکراسى و موقعيت -- ميراث يک تاريخ پر تلا طم و
غنى - محفوظ مانده و همانطور که کشور و جهان در آستانه ورود به قرنى جديد قرار ميگيرد ، شکوفا مى
شود.