دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

گروه نرم افزاری آسمان

گروه نرم افزاری آسمان

فصل هشتم :شورش بزرگ
کشمکشهای مذهبی:
.III- پیرایشگران و تئاتر
IV- نثر در دوره چارلز اول
.V- شعر در عهد چارلز اول
مخالفت چارلز اول با پارلمن
VII- استبداد چارلز: 1629-1640
.VIII- پارلمنت طویل
نخستین جنگ داخلی:
.X -رادیکالها: 1646-1648
.XI- پایان: 1648-1649