گروه نرم افزاری آسمان


سرقت از قنادی

پوستر داستان صوتی سرقت از قنادی


چکیده:

دریتو سر قرار که رسید مدتی بود که دیگران انتظارش را می‌کشیدند. بامبیرو و اورا اورا هردو بودند. چنان سکوتی حکم فرما بود که حتی میشد از خیابان صدای زنگ خانه‌ها را شنید. صدای دو ضربه به گوش رسید اگر می خواستند قبل از سپیده دم به کارشان برسند باید عجله می کردند...
داستان صوتی سرقت از قنادی با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها
1-3-سبک
1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش
1-7-تعداد صفحات
1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات
1-10-تعداد جلد ها
1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

ایتالو کالوینو


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه


5-1-زبان نسخه اصلی

ایتالیایی


5-2-سایر زبان های ترجمه شده

فارسی


5-3-مترجمان

اعظم رسولی


6-انتقادات و ایرادات