گروه نرم افزاری آسمان


برده


چکیده:

لوئیجی وقتی داشت کلید را توی قفل در خانه‌اش می چرخاند بی آن که عمدی داشته باشد و کاملا تصادفی هیچ صدایی نکرد. از این قضیه استفاده کرد تا زنش را غافلگیر کند و لذت ببرد. پاورچین پاورچین وارد خانه شد. به محض ورود دریافت که کلارا خانه است. در این‌ باره هیچ وقت اشتباه نمی‌کرد. همه می‌دانند که حضور یک زن چگونه حال و هوای محیط را تغییر می‌دهد.
داستان صوتی برده با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها
1-3-سبک
1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش
1-7-تعداد صفحات
1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات
1-10-تعداد جلد ها
1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

دینو بوتزاتی


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه


5-1-زبان نسخه اصلی

ایتالیایی


5-2-سایر زبان های ترجمه شده

فارسی


5-3-مترجمان

صفدر تقی زاده


6-انتقادات و ایرادات