گروه نرم افزاری آسمان


رونوشت

تصویری از جلد کتاب


چکیده:

یک روز تصمیم را گرفتم یک آگهی تجاری را که در آن نوشته بود اتاقی زیبا، آفتاب‌گیر، حمام، محیطی خانوادگی انتخاب کردم. آدرس جایی بسیار دورتر از خانه من بود. سوار ماشین شدم و به آن‌جا رفتم...
داستان صوتی رونوشت با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها
1-3-سبک
1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش
1-7-تعداد صفحات
1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات
1-10-تعداد جلد ها
1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

آلبرتو موراویا


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه


5-1-زبان نسخه اصلی

ایتالیایی


5-2-سایر زبان های ترجمه شده

فارسی


5-3-مترجمان

اعظم رسولی


6-انتقادات و ایرادات