گروه نرم افزاری آسمان


چشم های دشمن


چکیده:

یک روز صبح پیترو داشت در خیابان قدم می‌زد. مدت‌ها بود که او فکر می‌کرد کسی بدون اینکه دیده شود دارد او را تعقیب می‌کند. به یک‌باره سرش را برگرداند. به ندرت کسی در آن حوالی دیده می‌شد. آن‌روز یک صبح پاییزی معمولی بود با آفتابی مختصر. احساس کرد نیاز دارد در میان مردم باشد. به طرف خیابان شلوغ تری رفت. سر پیچ خیابان…
داستان صوتی چشم های دشمن با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها
1-3-سبک
1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش
1-7-تعداد صفحات
1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات
1-10-تعداد جلد ها
1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

ایتالو کالوینو


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه


5-1-زبان نسخه اصلی

ایتالیایی


5-2-سایر زبان های ترجمه شده

فارسی


5-3-مترجمان
6-انتقادات و ایرادات