گروه نرم افزاری آسمان


سگ خالی


چکیده:

بوتزاتی نویسنده ایتالیایی در داستان «سگ خالی» به تنهایی انسان مدرن اشاره می کند و می‌کوشد نشان دهد «تنهایی» که به عقیده او دستاورد جامعه مدرن است، گریبان بشر را گرفته و باعث شده انسان به حیوانات پناه ببرد و محبت خود را به آنها عرضه دارد.
داستان صوتی سگ خالی با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها
1-3-سبک
1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش
1-7-تعداد صفحات
1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات
1-10-تعداد جلد ها
1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

دینو بوتزاتی


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه


5-1-زبان نسخه اصلی

ایتالیایی


5-2-سایر زبان های ترجمه شده

فارسی


5-3-مترجمان

محسن ابراهیم


6-انتقادات و ایرادات