گروه نرم افزاری آسمان


قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ

تصویری از جلد کتاب


چکیده:

کتاب "قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ" نوشته شهید مطهری به موضوع قیام حضرت مهدی (عج) از لحاظ فلسفی می پردازد .

کتاب مجموعا شامل دو بخش غیر مرتبط با یکدیگر است ، بخش یکم آن‏ با همین عنوان ابتدا به صورت مقاله‏ای کوتاه و مختصر در یک نشریه دینی‏ در تهران منتشر شد اما بخش دوم که عنوان ” شهید ” دارد ، تفصیل یافته یک سخنرانی در شب عاشورای سال 1393 هجری‏ قمری در تهران است.

سر فصل های کتاب عبارتند از ؛

قیام و انقلاب مهدی ( ع ) از دیدگاه فلسفه تاریخ ؛انتظار فرج؛دو گونه انتظار ؛شخصیت و طبیعت جامعه؛قرآن و تاریخ؛توجیه و تفسیر تکامل تاریخ؛دو شیوه مختلف؛بینش دیالکتیکی یا ابزاری؛هسته اصلی؛مفهوم نو و کهنه؛تسلسل منطقی تاریخی؛اوج هر مرحله؛قداست مبارزه؛ایجاد نابسامانیها؛اصلاحات؛نتیجه؛دو تلقی از انسان؛تلقی قرآن؛آموزندگی تاریخ؛جامعه ایده آل؛مشخصات انتظار بزرگ؛دو نوع انتظار؛انتظار ویرانگر؛شبه دیالکتیکی؛انتظار سازنده؛شهید؛قداست شهید؛به حق پیوستگی شهید؛حق شهید؛بدن شهید؛منشأ قداست؛جهاد یا مسؤولیت شهید؛نشاط شهید؛منطق شهید؛خون شهید؛حماسه شهید؛جاودانگی شهید؛شفاعت شهید؛گریه بر شهید؛فلسفه گریه بر شهید؛تربت شهید؛شب شهید؛گواهی سالار شهیدان؛دو مایه دلخوشی امام


کتاب صوتی قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ با صدای محمد تقی مختار ملکی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها
1-3-سبک
1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش
1-7-تعداد صفحات
1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات
1-10-تعداد جلد ها
1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

مرتضی مطهری


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه

5-1-زبان نسخه اصلی
5-2-سایر زبان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات