گروه نرم افزاری آسمان


زندگی جاوید یا حیات اخروی

تصویری از جلد کتاب


چکیده:

زندگی جاوید یا حیات اخروی آخرین مجلد از مجموعه ی مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی است .

در این کتاب مباحثی نظیر: ماهیت مرگ و بقای روح پس از مرگ، عالم برزخ ، قیامت کبری ، رابطه ی زندگی این جهان و آن جهان ، و نیز استدلالات قرآنی در زمینه ی حیات پس از مرگ و عالم آخرت با استناد به آیات مربوط آورده شده است.


کتاب صوتی زندی جاوید یا حیات اخروی با صدای محمد تقی مختارملکی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها
1-3-سبک
1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش
1-7-تعداد صفحات
1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات
1-10-تعداد جلد ها
1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

مرتضی مطهری


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه

5-1-زبان نسخه اصلی
5-2-سایر زبان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات