گروه نرم افزاری آسمان


قرآن کریم

تصویری از جلد کتاب


چکیده:
جز اول
ترجمه فارسی جز اول
جز دوم
ترجمه فارسی جز دوم
جز سوم
ترجمه فارسی جز سوم
جز چهارم
ترجمه فارسی جز چهارم
جز پنجم
ترجمه فارسی جز پنجم
جز ششم
ترجمه فارسی جز ششم
جز هفتم
ترجمه فارسی جز هفتم
جز هشتم
ترجمه فارسی جز هشتم
جز نهم
ترجمه فارسی جز نهم
جز دهم
ترجمه فارسی جز دهم
جز یازدهم
ترجمه فارسی جز یازدهم
جز دوازدهم
ترجمه فارسی جز دوازدهم
جز سیزدهم
ترجمه فارسی جز سیزدهم
جز چهاردهم
ترجمه فارسی جز چهاردهم
جز پانزدهم
ترجمه فارسی جز پانزدهم
جز شانزدهم
ترجمه فارسی جز شانزدهم
جز هفدهم
ترجمه فارسی جز هفدهم
جز هجدهم
ترجمه فارسی جز هجدهم
جز نوزدهم
ترجمه فارسی جز نوزدهم
جز بیستم
ترجمه فارسی جز بیستم
جز بیست و یکم
ترجمه فارسی جز بیست و یکم
جز بیست و دومم
ترجمه فارسی جز بیست و دومم
جز بیست و سوم
ترجمه فارسی جز بیست و سوم
جز بیست و چهارم
ترجمه فارسی جز بیست و چهارم
جز بیست و پنجم
ترجمه فارسی جز بیست و پنجم
جز بیست و ششم
ترجمه فارسی جز بیست و ششم
جز بیست و هفتم
ترجمه فارسی جز بیست و هفتم
جز بیست و هشتم
ترجمه فارسی جز بیست و هشتم
جز بیست و نهم
ترجمه فارسی جز بیست و نهم
جز سی ام
ترجمه فارسی جز سی ام

کتاب صوتی قرآن کریم به زبان عربی (با صدای استاد پرهیزگار) و فارسی ( با صدای آقای هدایت فر)


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها
1-3-سبک
1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش
1-7-تعداد صفحات
1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات
1-10-تعداد جلد ها
1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده
3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه


5-1-زبان نسخه اصلی

عربی


5-2-سایر زبان های ترجمه شده

فارسی


5-3-مترجمان

استاد فولادوند


6-انتقادات و ایرادات