گروه نرم افزاری آسمان


شفای زندگی

تصویری از جلد کتاب


چکیده:

اتفاقی رخ می دهد و شما عصبانی می شوید . اتفاق دیگری رخ می دهد و شما دوباره عصبانی می شوید. و باز هم اتفاقی دیگر و عصبانیتی دیگر...
چه باورهایی در ذهن دارید که باعث بروز این شرایط می شود؟ شما چه امواجی به سوی دیگران می فرستید که سبب می شود احساس کنند باید شما را خشمگین کنند؟
هر موج و انرژی ای که به سوی دیگران بفرستید ، به همان ترتیب نزد خودتان برمی گردد. هرچه بیشتر از خود خشم بروز دهید بیشتر باعث خلق و بروز شرایطی برای خود می شوید که طی آن عصبی شوید.


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها
1-3-سبک
1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش
1-7-تعداد صفحات
1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات
1-10-تعداد جلد ها
1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

لوئیز ال هی


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه


5-1-زبان نسخه اصلی

انگلیسی


5-2-سایر زبان های ترجمه شده

فارسی


5-3-مترجمان

گیتی خوشدل


6-انتقادات و ایرادات